TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Konkursy 2016 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 16 grudnia 2015
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2016-2018 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego m.in. w zakresie kultury, upowszechniania sportu i turystyki, promocji i ochrony zdrowia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wspierania rodzin i osób niepełnosprawnych.

Łącznie zostało ogłoszonych 19 otwartych konkursów ofert na kwotę dofinansowania  w wysokości 4 045 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału puli środków przeznaczonych na realizację otwartych konkursów znajdują się w tabeli pn. „Zestawienie otwartych konkursów ofert w trybie pożytku publicznego ogłoszonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania publiczne realizowane w 2016 roku” – do pobrania tutaj . Ponadto Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanował środki na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (uproszczonym)  wysokości 260 000,00 zł. Zakres zadań wraz z pulą środków na poszczególne zadania określa „Harmonogram trybu pozakonkursowego (uproszczonego) na zadania publiczne realizowane w 2016 roku” – do pobrania tutaj .

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać za pomocą generatora ofert znajdującego się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl , zakładka generator ofert oraz wydruku z generatora zawierającego zgodną sumę kontrolną w  terminach wskazanych w poszczególnych regulaminach otwartych konkursów.


Treść regulaminów znajdziecie Państwo poniżej:1)    Konkurs nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)    Konkurs nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”;

3)    Konkurs nr 3/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych
w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;


4)    Konkurs nr 4/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;

5)    Konkurs nr 5/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”;

6)    Konkurs nr 6/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”;

7)    Konkurs nr 7/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”;

8)    Konkurs nr 8/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”;

9)    Konkurs nr 9/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”;

10)    Konkurs nr 10/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia”;

11)    Konkurs nr 11/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”;

12)    Konkurs nr 12/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie pod nazwą: „Ewaluacja wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”;


13)    Konkurs nr 13/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018, dotyczących działalności
na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego
do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”;


14)    Konkurs nr 14/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;


15)    Konkurs nr 15/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych”;


16)    Konkurs nr 16/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku  w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona zdrowia psychicznego”;

17)    Konkurs nr 17/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”;

18)    Konkurs nr 18/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: „Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie”;


19)    Konkurs nr 19/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w  zakresie  wspierania  rodziny
i systemu  pieczy  zastępczej pod nazwą. „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.Oferty dotyczące Konkursów nr 1/2016, 2/2016 i 11/2016 - wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert (do godziny 15.30) oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego – do dnia 14 stycznia 2016 r., do godz. 15.30, bądź wysłać tego samego dnia;

Oferty dotyczące Konkursów nr 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 12/2016, 16/2016, 17/2016, 18/2016 i 19/2016 - wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert (do godziny 15.30) oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, biuro podawcze, do dnia 14 stycznia 2016 r., do godz. 15.30 bądź wysłać tego samego dnia;

Oferty dotyczące Konkursu nr 13/2016 – wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, biuro podawcze, od dnia 2 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r., do godz. 14.00 bądź wysłać tego samego dnia;

Oferty dotyczące Konkursu nr 14/2016 – wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert (do godz. 14.00) oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,
87-100 Toruń, biuro podawcze –  do dnia 5 lutego 2016 r., do godz. 14.00 bądź wysłać tego samego dnia.

Oferty dotyczące Konkursu nr 15/2016 - wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert (do godziny 15.30) oraz wersja papierowa, którą należy złożyć
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, biuro podawcze, do dnia 28 lutego 2016 r., do godz. 15.30 bądź wysłać tego samego dnia;

Ogólnych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Biura Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 571 293 076, 571 293 077 lub 571 204 292 e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,  natomiast szczegółowych informacji udzielają pracownicy  właściwych departamentów – tutaj.

Zapraszamy do składania ofert.


Toruń, dnia 16.12.2015 r.
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Inicjatyw Pozarządowych
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Sylwia Błachowicz
tel. 571 293 077
 
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 16.12.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Sylwia Błachowicz
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9168150
Aktualnie jest 36 gości online
  Data: wtorek, 23 lipiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005