TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Uchwały Zarządu - 2016 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 14 stycznia 2016
Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Uzasadnienie/
załączniki
1/1/16 8.01.2016 w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa Chełmińska” zobacz uzasadnienie
1/2/16 8.01.2016 w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin” zobacz uzasadnienie
1/3/16 8.01.2016 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Osie – Starnie zobacz uzasadnienie
1/4/16 8.01.2016 w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.02.01-04-091/14 pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Przyjazne Serce Hanna Świątek z gminy Białe Błota poprzez zakup środków trwałych pozwalających świadczyć udoskonalone usługi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz uzasadnienie
1/5/16 8.01.2016 w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1]
1/6/16 8.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1]
1/7/16 8.01.2016 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Andrzeja B. zobacz uzasadnienie
1/8/16 8.01.2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu” zobacz uzasadnienie
[1] [2] [3] [4]
1/9/16 8.01.2016 w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektu zintegrowanego (etap preselekcji) dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną oraz Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1]
2/10/16 13.01.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz uzasadnienie
2/11/16 13.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz uzasadnienie
2/12/16 13.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz uzasadnienie
2/13/16 13.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1] [2]
2/14/16 13.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1] [2]
2/15/16 13.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu prac komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zobacz uzasadnienie
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
2/16/16 13.01.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za IV kwartał 2015 roku zobacz uzasadnienie
[1] [2] [3]
3/17/16 20.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów zobacz uzasadnienie
[1]
3/18/16 20.01.2016 w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych zobacz uzasadnienie
[1]
3/19/16 20.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu numer 2 do umowy wsparcia zobacz uzasadnienie
[1]
3/20/16 20.01.2016 w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15 zobacz uzasadnienie
[1]
3/21/16 20.01.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz uzasadnienie
[1]
3/22/16 20.01.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 21/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz uzasadnienie
[1]
3/23/16 20.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w 2014 r. zobacz uzasadnienie
3/24/16 20.01.2016 w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie Kujawsko-Pomorskiemu Impresaryjnemu Teatrowi Muzycznemu w Toruniu oraz wywieszenia wykazu zobacz uzasadnienie
[1]
3/25/16 20.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dzierżawionego przez „Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy” Spółka z o.o. zobacz uzasadnienie
3/26/16 20.01.2016 w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski zobacz uzasadnienie
3/27/16 20.01.2016 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu dydaktycznego dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz uzasadnienie
[1]
3/28/16 20.01.2016 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup testu psychologicznego dla Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz uzasadnienie
[1]
3/29/16 20.01.2016 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu dydaktycznego dla Poradni Logopedycznej” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz uzasadnienie
[1]
3/30/16 20.01.2016 w sprawie uchwalenia Planu operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz uzasadnienie
[1]
3/31/16 20.01.2016 w sprawie stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku zobacz uzasadnienie
3/32/16 20.01.2016 w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz uzasadnienie
3/33/16 20.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zbycie aktywów trwałych zobacz uzasadnienie
3/34/16 20.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na użyczenie aktywów trwałych zobacz uzasadnienie
3/35/16 20.01.2016 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” zobacz uzasadnienie
[1]
3/36/16 20.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zobacz uzasadnienie
[1]
3/37/16 20.01.2016 w sprawie powołania komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zobacz uzasadnienie
[1]
3/38/16 20.01.2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Kultura – OK” zobacz uzasadnienie
[1]
3/39/16 20.01.2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Festiwal Muzyczny AFRYKA REGGAE FESTIWAL 2016 zobacz uzasadnienie
[1]
3/40/16 20.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2015/2016 zobacz uzasadnienie
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
3/41/16 20.01.2016 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty zobacz uzasadnienie
3/42/16 20.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz uzasadnienie
[1]
3/43/16 20.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1]
3/44/16 20.01.2016 w sprawie akceptacji projektu informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
3/45/16 20.01.2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie” zobacz uzasadnienie
[1]
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 28 stycznia 2016 )
 
 
 
 
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 10145820
  Data: wtorek, 28 stycznia 2020
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005