TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
EKSiT 2 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 16 lutego 2012
Jakie dokumenty należy złożyć:

1. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do danego rodzaju i kategorii, który powinien zawierać:
 1. określenie nazwy i siedziby lub nazwiska i imienia oraz adresu przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem,
 2. nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu,
 3. określenie położenia obiektu wraz z podaniem jego adresu, telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adresu strony internetowej,
 4. opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca,
 5. wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii,
 6. wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.
2. Do wniosku załącza się:
 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych zgodnie z §4 ust. l rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z póź. zm.).
 2. Opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków dla obiektów wpisanych na listę zabytków.
 3. Dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do jego zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii.
Opłaty:
Za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do jego zaszeregowania wnosi się opłatę w wysokości:
 1. 1500 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami,
 2. 1000 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami,
 3. 600 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi,
 4. 500 zł - dla oceny domów wycieczkowych,
 5. 400 zł  - dla oceny pensjonatów do 20 pokoi,
 6. 300 zł  - dla oceny kempingów (campingów),
 7. 100 zł - dla oceny schronisk młodzieżowych.
Wpłaty należnych opłat winny być dokonywane na rachunek:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Bank PKO BP S.A. Oddział II Toruń
Nr 20 1020 5011 0000 9502 0128 2227
z dopiskiem opłata kategoryzacyjna


Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Do kogo można się odwołać:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ponadto warto wiedzieć:
1. Przed wydaniem decyzji o zaszeregowaniu do rodzaju oraz nadaniu kategorii obiekt hotelarski podlega ocenie co do spełnienia wymagań.
2. Spełnianie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w ustawie o usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie:
 1. wymagań budowlanych: decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed l kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu,
 2. wymagań przeciwpożarowych - opinią właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej,
 3. wymagań sanitarnych - opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 4. dla wszystkich obiektów - książką obiektu z wpisami potwierdzającymi, przeprowadzenie okresowych kontroli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu oceny obiektu.
Pouczenie:
Za dokument uważa się oryginał dokumentu oraz poświadczoną urzędowo lub notarialnie kopię.
Opłaty skarbowej za potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Torunia (5zł od każdej rozpoczętej strony):
 • Bank Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
 

Obsługa administracyjna:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki
Biuro ds. Usług Turystycznych
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
pokój 335
tel. 56 6218464
starszy specjalista Anna Domagalska

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki
Biuro ds. Usług Turystycznych
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 15.01.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Domagalska
Ostatnia aktualizacja ( środa, 29 lipca 2015 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9011599
Aktualnie jest 1 gość online
  Data: wtorek, 25 czerwiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005