TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej Drukuj
Wprowadził Marcin Kowalkowski   
piątek, 13 maja 2005
Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej udziela Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jeżeli zbiórka odbywa się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego lub jego części, obejmującej więcej niż jeden powiat. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone organizacjom pozarządowym posiadającym osobowość prawną lub komitetom utworzonym w celu przeprowadzenia zbiórki. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem organizacji lub z aktem organizacyjnym komitetu.

Załatwiający sprawę:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Gabinet Marszałka - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 259-260
tel: 56 62 18 403, 56 62 18 371
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych /Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm./
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami /Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm./
 •  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek /podanie o wydanie pozwolenia, zawierający:
 1. nazwę oraz dane adresowe organizatora zbiórki,
 2. obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona;
 3. termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
 4. cel, na jaki mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej;
 5. formy przeprowadzenia zbiórki publicznej;
 6. sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
 7. liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej;
 8. przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.

2. Załączniki do wniosku / podania:
 • w przypadku organizacji pozarządowej - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i statut (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • w przypadku komitetu – protokół zebrania założycielskiego tego komitetu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez członków komitetu wytypowanych do reprezentacji).

Informacja o osobach, które mają brać udział w zbiórce publicznej:

Zbiórki publiczne mogą być przeprowadzane jedynie przez członków tej instytucji, która pozwolenie otrzymała, lub przez członków instytucji, mających cele pokrewne, albo przez osoby, przez te instytucje imiennie zaproszone.
Osobami przeprowadzającymi zbiórkę mogą być także osoby imiennie zaproszone:
 • małoletni powyżej 16 roku życia,
 • inni małoletni, jeżeli przeprowadzają zbiórkę na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pod nadzorem osób pełnoletnich odrębnie upoważnionych do tego przez tę organizację.
Osoby, organizujące lub przeprowadzające zbiórkę, nie mogą za swe czynności otrzymywać wynagrodzenia.


Formy przeprowadzenia zbiórki publicznej:
 1. Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzona w formie:
  • dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną;
  • zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników;
  • sprzedaży cegiełek wartościowych;
  • sprzedaży przedmiotów i usług.
 2. Zbieranie ofiar w naturze może być dozwolone tylko w przypadku, gdy wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci zużyte na cel określony w pozwoleniu.
 3. Zbiórki publiczne mogą być prowadzone na wolnym powietrzu lub wewnątrz pomieszczeń, w obiektach publicznych lub prywatnych, za zgodą właścicieli tych obiektów.
 4. Zbiórek publicznych nie przeprowadza się w urzędach administracji publicznej, na terenie szkół i placówek oświatowych, na terenach i w obiektach pozostających w zarządzie Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra Obrony Narodowej.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej udzielający pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, może pozwolić na prowadzenie zbiórki publicznej w obiektach i na terenach, o których mowa w pkt 4.
 6. Organ może pozwolić na domokrążne zbieranie ofiar w formach określonych w pkt 1 i 2, gdy ze względu na teren, na którym zbiórka publiczna ma być przeprowadzona, lub ze względu na charakter zbiórki publicznej uzna to za społecznie uzasadnione, w szczególności gdy celem zbiórki publicznej jest pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.

Informacje o oznakowaniu puszek kwestarskich, cegiełek wartościowych, przedmiotach:
 1. Puszki kwestarskie oraz skarbony stacjonarne muszą być tak zabezpieczone, by ich otwarcie i wyjęcie zawartości było niemożliwe bez widocznego naruszenia zabezpieczenia.
 2. Puszki kwestarskie oraz skarbony stacjonarne muszą być ponumerowane, zaopatrzone w nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz jego adres.
 3. Otwieranie skarbon stacjonarnych i przeliczanie zebranych ofiar odbywa się w obecności co najmniej dwóch osób, upoważnionych do tego przez przeprowadzającego zbiórkę.
 4. Otwieranie puszek kwestarskich i przeliczanie zebranych ofiar odbywa się w obecności co najmniej dwóch osób, upoważnionych do tego przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną, oraz osoby kwestującej.
 5. Na każdej cegiełce wartościowej sprzedawanej w ramach zbiórki publicznej umieszcza się nazwę przeprowadzającego zbiórkę, jego adres, kolejny numer cegiełki, a także jej cenę. Cegiełki wartościowe stanowią druki ścisłego zarachowania i powinny być sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie.
 6. Na cegiełce, o której mowa w ust. 1, może być umieszczona informacja dotycząca celów zbiórki publicznej.
 7. Na każdym przedmiocie sprzedawanym w ramach zbiórki publicznej wyraźnie i w sposób trwały podaje się nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz cenę przedmiotu. Napisy te powinny wyróżniać przedmioty sprzedawane w ramach zbiórki publicznej od innych przedmiotów, znajdujących się w obrocie.

Wymagane opłaty:

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie – 82 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia numer:  37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 lub wpłacić w kasie UMT.
Organizacje posiadające status pożytku publicznego są zwolnione z powyższej opłaty skarbowej. 

Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

Środki odwoławcze:

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
      

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 12 czerwca 2012 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8566566
Aktualnie jest 1 gość online
  Data: wtorek, 19 marzec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005