TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Niepełnosprawni zadanie nr 1 Drukuj
 

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Podstawy prawne:
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 937)
 • uchwała Nr 13/385/13  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Jeżeli Wnioskodawca:
 1. nie jest przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania;
 2. jest przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 30 % kosztów realizacji zadania.
Opis  zadania

Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizowane zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Dofinansowanie  obejmuje koszt i zakres robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, wykonanych po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Beneficjenci

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy albo podmioty nie będące przedsiębiorcami, prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, które spełniają łącznie następujące warunki:
 1. są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
 2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
 3. przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Obiekt służący rehabilitacji  to budynek czy budowla, która umożliwi, poprzez podjęcie powyższych działań, świadczenie usług pozwalających na przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie osób o naruszonej sprawności organizmu, powodującej ograniczenie w pełnieniu ról społecznych. Zgodnie z art. 7 ust. 2
ww. ustawy rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.


Tryb składania wniosków 
 1. Beneficjent ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem  załączników w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 2. Samorząd Województwa w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących uchybieniach. Nie usunięcie uchybień w terminie 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Kompletny wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia w którym Zarząd Województwa w formie uchwały dokona podziału środków finansowych PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa na poszczególne zadania realizowane w danym roku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządzane jest uzasadnienie.

Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937) oraz formularz wniosku. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej  wytycznymi w zakresie przygotowania i składania wniosków.Formularze / wnioski do pobrania:
 - plik pdf  - plik doc
Wytyczne dla Wnioskodawców w zakresie przygotowania i składania wniosków:
 - plik pdf  - plik doc
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis:
(dotyczy wyłącznie podmiotów będących przedsiębiorcami)
 - plik pdf  - plik xlsx
Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.
Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi wnioskodawca.

Jednostka / miejsce składania dokumentów
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
tel. 514 456 520,  (56) 656 10 31
 
Tryb odwoławczy
 
Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 2.10.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Krzysztof Przewoźny
 
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 02 października 2015 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9782537
  Data: sobota, 19 październik 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005