TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Ochrona gruntów rolnych - OGR Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 21 listopada 2011


Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909) reguluje zasady ochrony gruntów rolnych oraz funkcjonowanie środków budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (tekst jednolity ustawy)
 
Zasady gospodarowania środkami budżetu województwa pochodzącymi z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych wraz z regulaminem naboru i rozpatrywania wniosków określone zostały w uchwale Nr 34/563/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 r. (treść) (załączniki )

Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna:
art. 7 ust. 1 i 2 pkt 1, 2 i 5, art. 9 ust. 3 i art. 10 ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm. ).

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.) przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym        w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

I. Przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy I – III (art. 7 ust. 2 pkt 1) wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po uzyskaniu opinii Marszałka Województwa.

II. Przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa (art. 7 ust. 2 pkt 2) wymaga uzyskania zgody Ministra Środowiska lub uprawnionej przez niego osoby po uzyskaniu opinii Marszałka Województwa.
 
III. Przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 7 ust. 2 pkt 5) wymaga uzyskania zgody Marszałka Województwa po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Informacja skierowana jest do:
 • wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
wg art. 7 ust 3 w/w ustawy wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wymagane dokumenty
W celu umożliwienia właściwego rozpatrzenia  sprawy, wymagane jest złożenie niżej wymienionych dokumentów:

I. Wniosek kierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III na cele nierolnicze należy przesłać w 2 egz. do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu dołączenia opinii (art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).
 
Wniosek powinien zawierać:
 • oznaczenie wnioskodawcy (wójt, burmistrz) i adresata (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
 • uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
 • wykaz powierzchni gruntów rolnych wnioskowanych o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze z uwzględnieniem ich klas bonitacyjnych,
 • ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:
 • sumę należności i opłat rocznych za grunty rolne projektowane do przeznaczenia na cele nierolnicze,
 • przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze,
 • wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę (wójta, burmistrza).
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • mapę ewidencyjną wnioskowanego terenu z:
 • zaznaczonym obszarem wnioskowanym (z odrębnym oznaczeniem każdego kompleksu użytków klas I-III),       
 • dużym jego otoczeniem (wykraczającym poza projekt planu),
 • oznaczeniem gruntów zabudowanych,
 • oznaczeniem gruntów, które posiadają już zgodę na zmianę przeznaczenia, ale nie zostały jeszcze zainwestowane, (mapa taka powinna być wykonana w takiej samej skali, jak projekt miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego ), 
 • kopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru opracowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstową i graficzną),
 • w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku,
 • wykaz właścicieli użytków rolnych klas I-III, wnioskowanych do MR i RW o zmianę przeznaczenia, wykonany zgodnie z przesłanym wzorem,
 • opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • wypis z rejestru gruntów (w razie konieczności),
 • wyrys z mapy glebowo-rolniczej dla rozpatrywanego obszaru,
 • prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

II. Wniosek kierowany do Ministra Środowiska o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, na cele nieleśne, należy przesłać w 2 egz. do  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu dołączenia opinii (art. 7 ust 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ).
 
Wniosek powinien zawierać:
 • oznaczenie wnioskodawcy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i adresata (Minister Środowiska),
 • uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
 • wykaz powierzchni gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na przeznaczenie ich na cele nieleśne z uwzględnieniem typów siedliskowych,
 • ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:
 • sumę należności i opłat rocznych za grunty leśne projektowane do przeznaczenia  na cele nieleśne,
 • przewidywany rozmiar strat, które poniesie leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nieleśne,
 • powierzchnię gruntów wnioskowanych o zmianę przeznaczenia należy wykazywać w hektarach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku np. 0,5356 ha,
 • wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).  
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • mapę gospodarczą lasu z oznaczeniem granic gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne, (mapa taka powinna być wykonana w takiej samej skali, jak projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) ,
 • kopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru opracowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstową i graficzną),
 • opinię dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
 • w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku,
 
dodatkowo należy dołączyć:
 • opis taksacyjny lasu,
 • dokument potwierdzający własność gruntów leśnych objętych wnioskiem,
 • wypis z rejestru gruntów (w razie konieczności),
 • prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze. III. Wniosek kierowany do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wyrażenie zgody na przeznaczenie pozostałych gruntów leśnych
(nie stanowiących własności Skarbu Państwa) na cele nieleśne powinien zawierać:
 • oznaczenie wnioskodawcy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i adresata (Marszałek Województwa Kujawsko-  Pomorskiego),
 • uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
 • wykaz powierzchni gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, z uwzględnieniem typów siedliskowych,
 • ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające
w szczególności:
 • sumę należności i opłat rocznych za grunty leśne projektowane do przeznaczenia na cele nieleśne,
 • przewidywany rozmiar strat, które poniesie leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele  nieleśne,
 • powierzchnię gruntów wnioskowanych o zmianę przeznaczenia należy wykazywać w ha z dokładnością do czterech miejsc po przecinku np. 0,5356  ha,
 • wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Do wniosku należy dołączyć:
 • mapę gospodarczą lasu lub w przypadku jej braku mapę ewidencyjną, z oznaczeniem typów siedliskowych i granic gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne, (mapa taka powinna być wykonana w takiej samej skali, jak projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) ,
 • kopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru opracowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstową i graficzną),
 • opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku,
 
dodatkowo należy dołączyć:
 • opis taksacyjny lasu,
 • dokument potwierdzający własność gruntów leśnych objętych wnioskiem,
 • wypis z rejestru gruntów (w razie konieczności),
 • prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Wniosek o którym mowa w pkt. I i II dotyczący gruntów o obszarze ponad 10 ha na cele inwestycji górniczych, powinien zawierać także wariantowe rozwiązania w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów w trakcie i po zakończeniu działalności przemysłowej, określające dla każdego wariantu koszty rekultywacji i zagospodarowania oraz straty, które poniesie rolnictwo  i leśnictwo.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy o których mowa w pkt. I i II załatwiane są w zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w terminie 30 dni od chwili złożenia kompletnego wniosku przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
 
Sprawy o których mowa w pkt. III  załatwiane są zgodnie z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w terminie określonym w art. 35 kpa.

Tryb odwoławczy:
Od wydanych decyzji w sprawie o której mowa w pkt. III stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
W sprawach dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz zmiany przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa na cele nieleśne brak jest trybu odwoławczego z uwagi na fakt, że Marszałek Województwa wydaje jedynie opinię, która wraz z wnioskiem przekazuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub Ministra Środowiska.
 
Informacje dotyczące realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.):
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 24.02.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Niedbalska
 
 
 
 
 
Pozostałe informacje:
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 24 września 2015 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8964637
  Data: czwartek, 20 czerwiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005