TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Egzaminatorzy Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 19 lutego 2015
Rodzaj sprawy:
Wpis do ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 
Załatwiający sprawę:

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Plac Teatralny 2
nr pokoju: 158
nr telefonu: 56 62 18 573; …..582
Osoba prowadząca sprawy: Krzysztof Gąsior
                                                Aleksandra Foks
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
           Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami Tekst jednolity ustawy z dnia 16 stycznia 2015 roku (Dz. U. poz. 155).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2012 r. poz. 995 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. 2013 r. poz. 78 z późn. zm.)

Egzaminatorem może być osoba, która spełnia następujące warunki.

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie
2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
a) prawo jazdy właściwej kategorii lub
b) pozwolenie na kierowanie tramwajem;
2a) ukończyła 23 lata
3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem
 o jego ukończeniu;
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

Wymagane dokumenty:
Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:
1) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
2) dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia;
3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 9 ustawy o kierujących pojazdami (przedstawioną informację uznaje się za ważną jeśli jest nie starsza niż 6 m-cy od daty wystawienia);
4) zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
5) orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 6 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
7) zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
8) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o uprawnienia do egzaminowania w zakresie pozwolenia;
2)pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.
3. Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do właściwego organu ewidencyjnego:
1) skierowanie wydane przez właściwego Marszałka województwa;
2) dokumenty, o których mowa w ust. 1;
3) kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów;
4) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Opłaty:

za wpis do ewidencji egzaminatorów – 50 zł

dokonuje się na konto Urzędu Marszałkowskiego
nr rachunku: 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794
bank PKO BP SA II/O Toruń
tytułem: opłata za wpis do ewidencji egzaminatorów …


Opłaty skarbowe:

za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów – 17 zł
za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokonanej przez organ administracji samorządowej od każdej pełnej lub rozpoczętej strony – 5 zł
       
Urząd Miasta Torunia
        Nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
        Tytułem: opłata skarbowa za …….

Opłaty za egzamin:


Zakres egzaminu

Opłata egzaminacyjna (w zł)

za część teoretyczną

za część praktyczną

1

Prawo jazdy kategorii A

100

200

2

Prawo jazdy kategorii B lub T

100

250

3

Prawo jazdy kategorii C lub D

100

300

4

Pozwolenie

100

150

 


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000
tytułem: Wpłata WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy.
 
W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:
•    dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,
•    dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
•    załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
•    dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
•    dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji w przypadku:
1) śmierci egzaminatora;
2) niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań, o których mowa w art. 58
ust. 1 pkt 1–9;
3) nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3;
4) dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
a) wielokrotne przeprowadzenie egzaminu państwowego w sposób niezgodny z przepisami ustawy,
b) przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy w przypadkach określonych w art. 57,
c) potwierdzenie nieprawdy w dokumentach dotyczących egzaminu.
2. Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji:
1) z urzędu;
2) na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną.
4. W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów z zakresu egzaminowania, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu stała się ostateczna.
5. Marszałek województwa kieruje egzaminatora, o którym mowa w ust. 4, na egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, w przypadku, jeżeli osoba ta wystąpiła o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów. Skierowanie można wydać po upływie co najmniej 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów stała się ostateczna
 

Załączniki:

 

Informację wprowadzi: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 19.02.2015
 Osoba odpowiedzialna za informację: Krzysztof Gąsior 
Ostatnia aktualizacja ( środa, 22 lipca 2015 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8653063
  Data: piątek, 19 kwiecień 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005