TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Sekretarz Województwa Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 19 stycznia 2011
 Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marek Smoczyk

Telefon: 056 62-18-249
Fax: 056 62-18-347
E-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do zadań i kompetencji Sekretarza w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach oraz w ramach upoważnienia udzielonego przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego należy w szczególności:
 1. wydawanie zarządzeń i innych aktów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy, funkcjonowania systemu kancelaryjnego i zasad organizacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego -  w zakresie niezastrzeżonym dla organu samorządu województwa – oraz prowadzenia nadzoru nad realizacją zawartych w nich regulacji;
 2. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – z wyłączeniem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;
 3. sprawowanie nadzoru nad organizacją i czasem pracy pracowników Urzędu oraz dokonywaniem okresowej oceny pracowników Urzędu;
 4. prowadzenie czynności  z zakresu prawa pracy wobec Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - z wyłączeniem nawiązania i rozwiązania stosunku  pracy oraz ustalania wynagrodzenia;
 5. realizowanie zadań z zakresu spraw socjalnych pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. pełnienie nadzoru nad realizacją wniosków pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim;
 7. zarządzanie kontroli doraźnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz wydawanie w tym zakresie upoważnień dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego;
 8. pełnienie nadzoru nad gospodarowaniem ruchomymi składnikami majątkowymi oraz nad przeprowadzaniem inwentaryzacji w Urzędzie Marszałkowskim;
 9. podpisywanie pism i udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski kierowane do Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, a wnoszone w trybie Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego;
 10. podpisywanie zamówień dotyczących zakupu towarów i usług oraz zawierania umów związanych z bieżącą działalnością Urzędu Marszałkowskiego;
 11. wydawanie zezwoleń na prowadzenie służbowych samochodów osobowych stanowiących własność Urzędu Marszałkowskiego;
 12. zawieranie umów na używanie do celów służbowych pojazdów prywatnych będących w posiadaniu pracowników, dla których Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego pełni funkcję pracodawcy oraz ustalanie związanych z tym miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne;
 13. zatwierdzanie do wypłaty kwot związanych z wykonywaniem zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w dziale 750 klasyfikacji budżetowej, bez ograniczeń kwoty, natomiast w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej do kwoty 10.000 zł/ słownie: dziesięć tysięcy złotych/ oraz elektronicznego podpisywania przelewów;
 14. podpisywanie pism jawnych i niejawnych, w tym związanych z prowadzeniem przez właściwe organy postępowań sprawdzających wobec pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U., Nr 182, poz. 1228);
 15. prowadzenie czynności związanych z analizą oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz członków zarządów spółek, w których Województwo posiada co najmniej 50 % udziałów lub akcji – z wyłączeniem obowiązku wynikającego z art. 27c ust. 9 i 12 oraz art. 27f ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.);
 16. zawieranie umów wraz z określeniem limitów kwotowych na używanie telefonów komórkowych oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu (GPRS) do celów służbowych z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego;
 17. prowadzenie spraw w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie;
 18. realizowanie i koordynacja zadań departamentów w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej;
 19. nadzór nad prowadzeniem spraw obronnych i obrony cywilnej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
 20. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym również programu Bezpieczny Regin;
 21. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi;
 22. udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 23. przedstawianie stanowiska w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem;
 24. przygotowanie propozycji rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych;
 25. sprawowanie w imieniu Marszałka kontroli, w tym również kontroli doraźnej;
 26. składanie oświadczeń woli w imieniu Województwa, związane z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa, w zakresie czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania pieniężne określone w uchwałach lub decyzjach Zarządu Województwa, co do przedmiotu i wartości w sprawach należących do zakresu działania Gabinetu Marszałka  w przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora Gabinetu Marszałka;
 27. wydawanie rozstrzygnięć w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 6 wrześnie 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 28. załatwianie spraw w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie wynikającym z ustaw: z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 ze zm.), z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 ze zm.);
 29. podpisywanie w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokumentów kadrowych dotyczących zmiany wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

Ostatnia aktualizacja ( środa, 30 lipca 2014 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9021992
  Data: czwartek, 27 czerwiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005