TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Niepełnosprawni zadanie nr 4 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
piątek, 10 kwietnia 2009

Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym, na podstawie art. 36 ust 2 i 3 ustawy  z  dnia  27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407) oraz  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172)

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz.1407)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536).
  • od 18 stycznia 2011 r Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  z 10 stycznia 2010 r.  (Dz. U. nr 6, poz. 25).
  • Uchwała Nr 20/237/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia procedur zlecania zadań, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 
Opis zadania
 Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010.214.1407). Dofinansowanie  obejmuje zakres zadania, wykonanego po zawarciu przez Oferenta umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w formie wsparcia lub powierzenia i odbywa się w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536).

Beneficjenci

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.);
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407).


Tryb składania ofert
 

  • Oferent ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa  ofertę na realizację zadania na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem  załączników w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
  • Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu prawnego lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.
  • Samorząd Województwa w terminie 21 dni od dnia złożenia oferty informuje wnioskodawcę o występujących uchybieniach. Nie usunięcie uchybień w terminie 14 dni powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.


Wymagane dokumenty
Wzór oferty realizacji zadania publicznego określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,  ramowego  wzoru  umowy  o  wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz.25), natomiast dokumenty jakie należy dołączyć do oferty określa każdorazowo regulamin konkursu ofert.


Formularz oferty do pobrania

Oferta ( - plik doc) ( - plik pdf)


Instrukcja przygotowania oferty

 
 


Opłaty
                                
Złożone oferty są wolne od opłat.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

Jednostka / miejsce składania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Kancelaria Ogólna (pokój nr 261)
Tel. (056) 621 82 68/ 621 83 45

Tryb odwoławczy
 
Złożenie oferty stanowi propozycję zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 24 stycznia 2012 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9782682
Aktualnie jest 1 gość online
  Data: sobota, 19 październik 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005