TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Zadania Sejmiku Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 30 grudnia 2014
Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa oraz reprezentantem mieszkańców województwa, realizującym zadania i cele mające służyć zbiorowym interesom wspólnoty samorządowej.

Sejmik kontroluje działalność zarządu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Sejmik województwa określa i realizuje politykę rozwoju województwa. Do zadań sejmiku województwa należy w szczególności:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 • wybór i odwołanie członków zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka;
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika województwa na wniosek marszałka;
 • uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich;
 • podejmowanie uchwał w sprawach uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej;
 • uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
 • podejmowanie uchwał w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
 • uchwalanie budżetu województwa;
 • określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa;
 • wybór banku obsługującego budżet województwa;
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa oraz sprawozdań z wykonania programów województwa;
 • podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu województwa;
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie podatków i opłat lokalnych;
 • podejmowanie uchwał w sprawach powierzenia zadań województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom;
 • podejmowanie uchwał w sprawach:
  • tworzenia stowarzyszeń, w tym również z gminami i powiatami oraz fundacji,
  • określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla województwa,
  • tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • współdziałania z innymi jednostkami samorządu oraz wzajemnego udzielania sobie pomocy, w tym pomocy finansowej; zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
  • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  • tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • przyjmowania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez sejmik, bądź wykraczających poza rok budżetowy,
  • tworzenia, likwidacji, reorganizacji i wyposażania w majątek przedsiębiorstw, zakładów i innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
  • podejmowania uchwał w sprawach współdziałania z innymi jednostkami samorządu oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku;
 • uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa;
 • nadawanie honorowego obywatelstwa Województwa oraz odznaczeń regionalnych.

Sejmik wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, określone w ustawach i statucie, rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał.
 
Informacje wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 30.12.2014r.
Informacje wytworzyła: Magdalena Czwołek
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 30 grudnia 2014 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8566551
Aktualnie jest 1 gość online
  Data: wtorek, 19 marzec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005