TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową.
 
Organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Administracja samorządowa w województwie jest zespolona w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem.

Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy.

Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.
 
Mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za pośrednictwem organów samorządu województwa.


Samorząd województwa:
 1. wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
 2. dysponuje mieniem wojewódzkim
 3. prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
 
Województwo ma osobowość prawną.

Samodzielność województwa podlega ochronie sądowej.

Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut województwa uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.

Statut i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
 
W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.

Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami.
 
Samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa.
 
W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla województwa mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami województwa.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.

Zakres działalności
 
Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:
 1. pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i  rozwijanie tożsamości lokalnej,
 2. pobudzanie aktywności gospodarczej,
 3. podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
 4. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
 5. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
 
Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:

 1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
 2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
 4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
 5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,
 7. wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego,
 8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.

Strategia rozwoju województwa jest realizowana poprzez programy wojewódzkie.
 
Samorząd województwa może w związku z realizacją strategii rozwoju województwa:
 1. występować o wsparcie ze środków budżetu państwa na realizację zadań zawartych w programach wojewódzkich,
 2. zawierać kontrakt wojewódzki z Radą Ministrów na podstawie odrębnej ustawy.
 
Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa należy do samorządu województwa. Zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz źródła dochodów województwa w tym zakresie określają odrębne ustawy.
  
Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności z:
 1. jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym,
 2. administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
 3. innymi województwami,
 4. organizacjami pozarządowymi,
 5. szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.

Samorząd województwa może również współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich.
 
Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich.

W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także może przystępować do takich spółek.
 
Poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa.
 
Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:
 1. edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. kultury i ochrony jej dóbr,
 4. pomocy społecznej,
 5. polityki prorodzinnej,
 6. modernizacji terenów wiejskich,
 7. zagospodarowania przestrzennego,
 8. ochrony środowiska,
 9. gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej,
 10. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 11. kultury fizycznej i turystyki,
 12. ochrony praw konsumentów,
 13. obronności,
 14. bezpieczeństwa publicznego,
 15. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Władze samorządu województwa

Organami samorządu województwa są:
 1. sejmik województwa,
 2. zarząd województwa.
Działalność organów województwa jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje sejmiku województwa i posiedzenia jego komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów województwa i komisji sejmiku województwa.
  
Mienie samorządu województwa
  
Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne.
 
Wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo.
 
Województwo jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia województwa nie należącego do innych wojewódzkich osób prawnych.

Nabycie mienia województwa następuje na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i innych ustawach, a także w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego realizacji zadań województwa, następuje na podstawie decyzji administracyjnej wojewody wydawanej z urzędu, z zastrzeżeniem :
 1. Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu   państwowych osób prawnych, służącego wykonywaniu zadań gospodarczych przekraczających zakres użyteczności publicznej, może nastąpić na wniosek zarządu województwa, jeżeli mienie to służyć ma realizacji strategii rozwoju województwa i wojewódzkich programów, z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.
 2. Przekazanie mienia określonego w ust. 1 następuje nieodpłatnie, w trybie właściwym dla przenoszenia nabywanych praw, z tym że przekazanie własności i innych praw do rzeczy następuje na podstawie ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
 3. Odmowa przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Finanse samorządu województwa
 
Budżet województwa jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej województwa.
 
Budżet województwa jest planem finansowym obejmującym:
 1. planowane dochody i wydatki województwa,
 2. źródła sfinansowania deficytu budżetowego,
 3. przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
 4. wydatki związane z wieloletnimi programami, w tym w szczególności inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie każdego z programów.
Sejmik województwa ustala tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, określając w szczególności:
 1. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu województwa,
 2. obowiązki wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w toku prac nad projektem budżetu województwa,
 3. wymaganą przez sejmik województwa szczegółowość projektu,
 4. materiały informacyjne, które zarząd województwa powinien przedstawić sejmikowi województwa, przedkładając projekt uchwały budżetowej.
Uchwała budżetowa może obejmować wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, jeżeli:

 1. dla każdego programu wieloletniego zostały przez sejmik województwa odrębnie określone:
  • nazwa programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu województwa,
  • jednostka organizacyjna wykonująca program lub też koordynująca wykonywanie programu,
  • okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,
  • wysokość wydatków w poszczególnych latach realizacji programu,
 2. kolejne uchwały budżetowe będą obejmować nakłady na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie,
 3. zmiana kwot wydatków na realizację programu może być wyłącznie skutkiem odrębnych uchwał sejmiku województwa zmieniających zakres wykonywania tego programu lub wstrzymujących jego wykonywanie.
Współpraca zagraniczna

Sejmik województwa uchwala "Priorytety współpracy zagranicznej województwa", określające:
 1. główne cele współpracy zagranicznej,
 2. priorytety geograficzne przyszłej współpracy,
 3. zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych.
 
Współpraca województwa ze społecznościami regionalnymi innych państw prowadzona jest zgodnie z prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami, w granicach zadań i kompetencji województwa.
 
Województwo uczestniczy w działalności międzynarodowych instytucji regionalnych oraz jest w nich reprezentowane na zasadach określonych w porozumieniu zawartym przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego.
 
Zasady przystępowania województwa do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy.
 
"Priorytety współpracy zagranicznej województwa" mogą być uchwalane oraz inicjatywy zagraniczne województwa, w tym w szczególności projekty umów o współpracy regionalnej, mogą być podejmowane za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych.
  
Nadzór nad działalnością samorządu województwa
 
Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.

Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność województwa tylko w przypadkach określonych ustawami.

Nadzór nad wykonywaniem zadań województwa jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania województwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
 
Marszałek województwa przedstawia wojewodzie uchwały sejmiku województwa oraz uchwały zarządu województwa podlegające nadzorowi w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. W tym samym terminie marszałek województwa przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej uchwały objęte zakresem nadzoru izby.
 
W razie powtarzającego się naruszenia przez sejmik województwa Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać sejmik województwa. Rozwiązanie sejmiku województwa równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów samorządu województwa. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza wówczas osobę, która do czasu wyborów nowych organów samorządu województwa pełni funkcję tych organów.
 
Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się zarząd województwa, wojewoda wzywa sejmik województwa do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej - występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozwiązanie zarządu województwa. W razie rozwiązania zarządu, do czasu wyboru nowego zarządu, funkcje zarządu pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
 
W razie nie rokującego szybkiej poprawy i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy samorządu województwa Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej może zawiesić organy samorządu województwa i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu województwa przez sejmik województwa nowej kadencji.
 
Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom samorządu województwa i wezwaniu ich do niezwłocznego przedstawienia programu poprawy sytuacji województwa.

Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
 
Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencje organów samorządu województwa z dniem powołania.
 
 
 
 
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 10228383
  Data: poniedziałek, 17 lutego 2020
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005