Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 29 października 2015
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji informuje o naborze wniosków o dotacje  na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór odbywa się według zasad zmienionych uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr XXVI/437/12 z dnia 24 września 2012 roku – poniżej tekst ujednolicony
 
„Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. 

Dotacje mogą być udzielane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe i znajdujących się w złym stanie technicznym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację wieloletnią (maksymalnie na okres trzech lat) lub jednoroczną.

Wniosek o przyznanie dotacji powinien być złożony na formularzu (wzór formularza) wraz z załącznikami:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny osób uprawnionych do złożenia wniosku;
  • decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
  • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
  • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac  przy zabytku (w przypadku gdy program konserwatorski jest załącznikiem do decyzji należy również dołączyć jego kopię);
  • kosztorys inwestorski lub ofertowy prac podpisany przez wnioskodawcę oraz zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem;
  • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę (o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac)
  • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku;
  • dokumentacja fotograficzna zabytku;
  • informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzona w zakresie  i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą)

UWAGA!!!
Wszyscy beneficjenci składają oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku


Wnioski należy składać lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pl. Teatralny 2,
87-100 Toruń.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 15 grudnia 2015 r.

UWAGA!!!
O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Wnioski podlegają ocenie według „Regulaminu oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”

W 2016 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy traktować jednocześnie jako nabór partnerów do projektu.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego informujemy, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020, nabór podmiotów do realizacji zadań w ramach projektu musi opierać się na zasadzie uczciwej konkurencji.

Procedura naboru została opisana w pkt. 6.5 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji w powyższych Wytycznych (…).

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego Departamentu Kultury Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu:

Monika Butowska  (pok. 60 a) tel. 604086729 e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Lech Narębski (pok. 55 b) tel. 604086634 e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Małgorzata Borgula (pok. 57) tel. 795572063 e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Marcin Graczyk, (pok. 57) tel. 883535675; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Krzysztof Jeliński (po. 57) tel. 883326607; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Informację zaktualizował: Marcin Kowalkowski
Data aktualizacji: 13.11.2015
Data wprowadzenia: 29.10.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Marcin Graczyk
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 24 listopada 2015 )