Wykaz błędów i uchybień we wnioskach o dotacje na zabytki, złożonych przed 1 grudnia 2015 r.
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 03 grudnia 2015
Wykaz wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, planowanych do wykonania w roku 2016, złożonych w terminie do 15 grudnia 2015, które wpłynęły przed 1 grudnia 2015 r. – w których stwierdzono błędy i uchybienia formalne. Do dnia 15 grudnia 2015 r. należy uzupełnić poniższe wskazane braki, w przypadku nieuzupełnienia wnioski zostaną odrzucone z powodu braków formalnych.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Dziedzictwa Narodowego w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego – p. Monika Butowska, tel. 604 086 729.
 
Wniosek nr 1/2016
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach
Nazwa zadania: Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach.

Stwierdzone błędy i uchybienia formalne:
  • brak kopii podstawowego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie prac objętych wnioskiem (załączona decyzja WKZ nr 580/2015 z 13 listopada 2015 jest zmianą decyzji 485/2015 z 22 września 2015 r.)
Podstawa: par. 8 pkt 2.4, zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wniosek nr 4.
Wnioskodawca: Eligiusz Jankowski
Nazwa zadania: Remont i przebudowa budynku pałacowego (wpisanego do rejestru zabytków woj. kujawsko-pomorskiego, pod nr 1448A), na działce nr ew. 598/15 w miejscowości Motyl, obręb Pruszcz, gmina Gostycyn.

Stwierdzone błędy i uchybienia formalne:

  • brak kopii aktualnego pozwolenia na budowę lub wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane ponad trzy lata przed złożeniem wniosku, należy dołączyć kopię pierwszej strony dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem);
  • brak kosztorysu prac opisanych we wniosku, zatwierdzonego przez WKZ pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem na prowadzenie prac przy zabytku
Podstawa: par. 8 pkt  2.5 i 2.6 zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Wniosek nr 6.
Wnioskodawca: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nazwa zadania: Prace remontowo-konserwatorskie dachu dawnego Lazaretu wojskowego obecnie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu przy ulicy Jęczmiennej 2/6
Stwierdzone błędy i uchybienia formalne:

  • brak kopii decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
  • brak kopii dokumentu potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. aktualny wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa stosunku zobowiązaniowego);
  • brak kopii aktualnego pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku będącym przedmiotem wniosku, w zakresie rzeczowym zgodnym z wnioskiem (w przypadku, gdy program konserwatorski jest załącznikiem do pozwolenia należy również dołączyć jego kopię);
  • załączony kosztorys inwestorski nie został prac zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem;
  • brak kopii aktualnego pozwolenia na budowę lub wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane ponad trzy lata przed złożeniem wniosku, należy dołączyć kopię pierwszej strony dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem);
  • brak oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku.

Należy pamiętać, że wniosek musi być złożony przez właściciela obiektu wskazanego w Dziale  II Księgi Wieczystej lub też na podstawie pełnomocnictwa przez podmiot do tego upoważniony (wówczas dodatkowo należy załączyć kopię pełnomocnictwa).

Podstawa: par. 8 pkt  2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 3.12.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Butowska