Konkursy 2016
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 16 grudnia 2015
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2016-2018 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego m.in. w zakresie kultury, upowszechniania sportu i turystyki, promocji i ochrony zdrowia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wspierania rodzin i osób niepełnosprawnych.

Łącznie zostało ogłoszonych 19 otwartych konkursów ofert na kwotę dofinansowania  w wysokości 4 045 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału puli środków przeznaczonych na realizację otwartych konkursów znajdują się w tabeli pn. „Zestawienie otwartych konkursów ofert w trybie pożytku publicznego ogłoszonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania publiczne realizowane w 2016 roku” – do pobrania tutaj . Ponadto Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanował środki na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (uproszczonym)  wysokości 260 000,00 zł. Zakres zadań wraz z pulą środków na poszczególne zadania określa „Harmonogram trybu pozakonkursowego (uproszczonego) na zadania publiczne realizowane w 2016 roku” – do pobrania tutaj .

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać za pomocą generatora ofert znajdującego się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl , zakładka generator ofert oraz wydruku z generatora zawierającego zgodną sumę kontrolną w  terminach wskazanych w poszczególnych regulaminach otwartych konkursów.


Treść regulaminów znajdziecie Państwo poniżej:1)    Konkurs nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)    Konkurs nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”;

3)    Konkurs nr 3/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych
w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;


4)    Konkurs nr 4/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;

5)    Konkurs nr 5/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”;

6)    Konkurs nr 6/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”;

7)    Konkurs nr 7/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”;

8)    Konkurs nr 8/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”;

9)    Konkurs nr 9/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”;

10)    Konkurs nr 10/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia”;

11)    Konkurs nr 11/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”;

12)    Konkurs nr 12/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie pod nazwą: „Ewaluacja wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”;


13)    Konkurs nr 13/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018, dotyczących działalności
na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego
do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”;


14)    Konkurs nr 14/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;


15)    Konkurs nr 15/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych”;


16)    Konkurs nr 16/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku  w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona zdrowia psychicznego”;

17)    Konkurs nr 17/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”;

18)    Konkurs nr 18/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: „Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie”;


19)    Konkurs nr 19/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w  zakresie  wspierania  rodziny
i systemu  pieczy  zastępczej pod nazwą. „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.Oferty dotyczące Konkursów nr 1/2016, 2/2016 i 11/2016 - wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert (do godziny 15.30) oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego – do dnia 14 stycznia 2016 r., do godz. 15.30, bądź wysłać tego samego dnia;

Oferty dotyczące Konkursów nr 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 12/2016, 16/2016, 17/2016, 18/2016 i 19/2016 - wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert (do godziny 15.30) oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, biuro podawcze, do dnia 14 stycznia 2016 r., do godz. 15.30 bądź wysłać tego samego dnia;

Oferty dotyczące Konkursu nr 13/2016 – wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, biuro podawcze, od dnia 2 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r., do godz. 14.00 bądź wysłać tego samego dnia;

Oferty dotyczące Konkursu nr 14/2016 – wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert (do godz. 14.00) oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,
87-100 Toruń, biuro podawcze –  do dnia 5 lutego 2016 r., do godz. 14.00 bądź wysłać tego samego dnia.

Oferty dotyczące Konkursu nr 15/2016 - wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert (do godziny 15.30) oraz wersja papierowa, którą należy złożyć
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, biuro podawcze, do dnia 28 lutego 2016 r., do godz. 15.30 bądź wysłać tego samego dnia;

Ogólnych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Biura Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 571 293 076, 571 293 077 lub 571 204 292 e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,  natomiast szczegółowych informacji udzielają pracownicy  właściwych departamentów – tutaj.

Zapraszamy do składania ofert.


Toruń, dnia 16.12.2015 r.
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Inicjatyw Pozarządowych
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Sylwia Błachowicz
tel. 571 293 077
 
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 16.12.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Sylwia Błachowicz