Uchwały Zarządu - 2016
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 14 stycznia 2016
Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Uzasadnienie/
załączniki
1/1/16 8.01.2016 w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa Chełmińska” zobacz uzasadnienie
1/2/16 8.01.2016 w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin” zobacz uzasadnienie
1/3/16 8.01.2016 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Osie – Starnie zobacz uzasadnienie
1/4/16 8.01.2016 w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.02.01-04-091/14 pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Przyjazne Serce Hanna Świątek z gminy Białe Błota poprzez zakup środków trwałych pozwalających świadczyć udoskonalone usługi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz uzasadnienie
1/5/16 8.01.2016 w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1]
1/6/16 8.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1]
1/7/16 8.01.2016 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Andrzeja B. zobacz uzasadnienie
1/8/16 8.01.2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu” zobacz uzasadnienie
[1] [2] [3] [4]
1/9/16 8.01.2016 w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektu zintegrowanego (etap preselekcji) dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną oraz Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1]
2/10/16 13.01.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zobacz uzasadnienie
2/11/16 13.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz uzasadnienie
2/12/16 13.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz uzasadnienie
2/13/16 13.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1] [2]
2/14/16 13.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1] [2]
2/15/16 13.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu prac komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zobacz uzasadnienie
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
2/16/16 13.01.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za IV kwartał 2015 roku zobacz uzasadnienie
[1] [2] [3]
3/17/16 20.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów zobacz uzasadnienie
[1]
3/18/16 20.01.2016 w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych zobacz uzasadnienie
[1]
3/19/16 20.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu numer 2 do umowy wsparcia zobacz uzasadnienie
[1]
3/20/16 20.01.2016 w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15 zobacz uzasadnienie
[1]
3/21/16 20.01.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz uzasadnienie
[1]
3/22/16 20.01.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 21/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim” zobacz uzasadnienie
[1]
3/23/16 20.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w 2014 r. zobacz uzasadnienie
3/24/16 20.01.2016 w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie Kujawsko-Pomorskiemu Impresaryjnemu Teatrowi Muzycznemu w Toruniu oraz wywieszenia wykazu zobacz uzasadnienie
[1]
3/25/16 20.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dzierżawionego przez „Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy” Spółka z o.o. zobacz uzasadnienie
3/26/16 20.01.2016 w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski zobacz uzasadnienie
3/27/16 20.01.2016 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu dydaktycznego dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz uzasadnienie
[1]
3/28/16 20.01.2016 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup testu psychologicznego dla Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz uzasadnienie
[1]
3/29/16 20.01.2016 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu dydaktycznego dla Poradni Logopedycznej” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz uzasadnienie
[1]
3/30/16 20.01.2016 w sprawie uchwalenia Planu operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz uzasadnienie
[1]
3/31/16 20.01.2016 w sprawie stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku zobacz uzasadnienie
3/32/16 20.01.2016 w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz uzasadnienie
3/33/16 20.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zbycie aktywów trwałych zobacz uzasadnienie
3/34/16 20.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na użyczenie aktywów trwałych zobacz uzasadnienie
3/35/16 20.01.2016 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” zobacz uzasadnienie
[1]
3/36/16 20.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zobacz uzasadnienie
[1]
3/37/16 20.01.2016 w sprawie powołania komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zobacz uzasadnienie
[1]
3/38/16 20.01.2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Kultura – OK” zobacz uzasadnienie
[1]
3/39/16 20.01.2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Festiwal Muzyczny AFRYKA REGGAE FESTIWAL 2016 zobacz uzasadnienie
[1]
3/40/16 20.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2015/2016 zobacz uzasadnienie
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
3/41/16 20.01.2016 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty zobacz uzasadnienie
3/42/16 20.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz uzasadnienie
[1]
3/43/16 20.01.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1]
3/44/16 20.01.2016 w sprawie akceptacji projektu informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zobacz uzasadnienie
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
3/45/16 20.01.2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie” zobacz uzasadnienie
[1]
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 28 stycznia 2016 )