Planowanie przestrzenne
Wprowadził Marcin Kowalkowski   
piątek, 13 maja 2005
 
Zmiany w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentów planistycznych
W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, informujmy, że dotychczasowe zadania, wynikające z właściwości rzeczowej i miejscowej, realizowane przez Wydział Planowania i Informacji Przestrzennej w Departamencie Planowania Regionalnego, zostały przeniesione do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku i będą prowadzone przez Zespół do spraw koordynacji polityki przestrzennej. 
 
Wiąże się to ze zmianą adresu, na który należy przesyłać dokumenty do uzgodnienia. Dokładniejsze informacje znajdują się w piśmie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (więcej tutaj).

Departament Rozwoju Regionalnego

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 3.06.2014
Osoba odpowiedzialna za informację: Marcin Kosiński

 
 

 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o wyborze partnera do realizacji projektu pn.
„Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”


W związku z przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyłonienia partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 podaje się do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty złożonej przez:

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”,
z siedzibą w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 7, 87-100 Toruń,
KRS: 0000028517, NIP: 956169274, REGON 870341405

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

Przy wyborze Partnera pod uwagę były brane następujące kryteria:
  • zgodność działalności statutowej z celem partnerstwa i projektu;
  • doświadczenie Partnera w zakresie realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze;
  • oferowany wkład rzeczowy w realizację celu partnerstwa i projektu;
  • zdolność do realizacji projektu, w tym posiadanie zasobów kadrowych: zdolności organizacyjne, kadra zarządzająca, kadra merytoryczna.Wybrana oferta spełnia wszystkie ww. kryteria, została w niej zaprezentowana koncepcja współpracy z Samorządem Województwa w zakresie przygotowania i realizacji projektu mającego na celu promocję odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania.

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 23.05.2013
Osoba odpowiedzialna za informację: Marcin Kosiński


 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs

dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wyłonienie Partnera do realizacji projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego
w województwie kujawsko-pomorskim”

w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, w terminie do dnia
3 kwietnia 2013 r., do godziny 15.30.


Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczono na stronie internetowej: bip.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, kontakt telefoniczny: Departament Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tel. 56 656 10 48, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Do pobrania:

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 13.03.2013
Osoba odpowiedzialna za informację: Barbara Szymecka

 


 
 

Opracowanie dotyczącego odnawialnych źródeł energii:

 
 
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 17 lutego 2015 )