Ogłoszenie
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 21 grudnia 2011
W związku z aplikowaniem Województwa Kujawsko–Pomorskiego do konkursu 56/VI/6.2/2010 Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007 – 2013, poszukuje się partnera do realizacji projektu pod nazwą „Organizacja kampanii reklamowych promujących najważniejsze produkty turystyczne województwa oraz integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
 
O G Ł O S Z E N I E

W myśl zapisów art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – (Dz.U.2009,Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)  Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza konkurs na wyłonienie partnera do realizacji projektu partnerskiego obejmującego swoim zakresem rzeczowym takie działania, jak: przeprowadzenie monitoringu ruchu turystycznego – stworzenie wiarygodnej charakterystyki ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim; przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, drukowanych do dystrybucji w latach 2012 – 2014, organizację kampanii promocyjnych, stworzenie serwisów oraz aplikacji internetowych promujących województwo kujawsko – pomorskie, w tym stworzenie rozbudowanego regionalnego turystycznego portalu informacyjnego, budowę systemu dystrybucji informacji promujących województwo.
Od zainteresowanego udziałem, w roli partnera, w przedmiotowym projekcie wymaga się gotowości wniesienia do partnerstwa, w celu realizacji projektu, własnych kompetencji, doświadczeń, zaplecza organizacyjnego (know – how) oraz profesjonalnych kadr.
Projekt bierze udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, gdzie jednym z typów projektów przewidzianych wsparciem jest integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (poprzez rozwój Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz tworzenie i rozwój Lokalnych Organizacji Turystycznych zajmujących się m.in. promocją i informacją turystyczną) oraz jednolitego, ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej, w tym rozwój systemów informacyjnych, uruchamianie infokiosków i innych nowoczesnych rozwiązań, rozszerzenie oferty wydawnictw informacyjnych i promocyjnych.

Zainteresowane podmioty (organizacje pozarządowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) (Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689, z późn. zm.) posiadające doświadczenie i zajmujące się integracją i rozbudową regionalnego systemu informacji turystycznej oraz promowaniem województwa kujawsko–pomorskiego) winny w terminie co najmniej 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 14 stycznia 2012 r. zgłosić  chęć uczestnictwa w projekcie w formie pisemnej poprzez przesłanie na adres:
 
Wydział Turystyki, Departament Promocji i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń


propozycji udziału w partnerstwie (oferty) zawierającej co najmniej:
  • podstawowe informacje o podmiocie, dotychczasowej działalności, oferowanym wkładzie możliwym do wniesienia przez potencjalnego partnera w celu jak najlepszej realizacji zadań przewidzianych w projekcie, potencjale organizacyjnym i kondycji finansowej oraz doświadczeniu w realizacji podobnych do planowanego projektach/działaniach,
  • opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć lub przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych,
  • opis dotychczasowej współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi lub / i z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi.  

Kryteria wyboru partnerów:
  • Złożenie zgłoszenia w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
  • Doświadczenie Partnera w realizacji podobnych projektów lub projektów realizowanych ze środków unijnych.
  • Doświadczenie we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi lub / i  z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi.
  • Jakość proponowanego wkładu i rozwiązań organizacyjnych w ramach planowanego do zrealizowania projektu partnerskiego.

Zebrane informacje – z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów - będą podstawą wyboru Partnera, z którym zostanie zawarta umowa partnerska dotycząca realizacji planowanego projektu.  Umowa będzie m.in. szczegółowo określać: podział zadań poszczególnych partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz odpowiedzialność i zasady finansowania zadań przewidzianych w projekcie do realizacji przez poszczególnych partnerów. Województwo Kujawsko–Pomorskie będzie uczestniczyć w proponowanym projekcie na zasadzie Lidera.

 Województwo Kujawsko–Pomorskie informuje, że zawrze umowę partnerską z podmiotem, którego aplikacja zostanie oceniona najlepiej.

Informacja o wyborze Partnera oraz o zakresie zadań poszczególnych Partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Partnera.
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 21.12.2011
Osoba odpowiedzialna za informację: Marcin Habel