Informacje nieudostępnione w BIP
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 19 października 2010
Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej     
1. Zgodnie z § 90a ust. 1 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Wojew. K-P Nr 158, poz. 2465 z 2008 r. – Obwieszczenie – ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu) prawo obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonywania zadań publicznych zapewnia się w szczególności, poprzez:
 1. prawo wstępu obywateli na sesje Sejmiku i posiedzenia jego komisji,
 2. prawo do dostępu do informacji zawartych w dokumentach wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Sejmiku, Zarządu i komisji Sejmiku,
 3. konferencje prasowe i udział przedstawicieli środków masowego przekazu celem relacjonowania przebiegu obrad Sejmiku i posiedzeń komisji. 
2. Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostały ustalone zarządzeniem Nr 33/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2010 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
3. Informację publiczną udostępnia się poprzez:
 1. umieszczanie jej treści, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „Biuletynem”;
 2. zamieszczanie informacji w prasie lokalnej o zasięgu regionalnym;
 3. wykładanie lub wywieszanie w miejscach ogólnodostępnych, w tym na tablicach ogłoszeń;
 4. wgląd, za zgodą Marszałka Województwa, do dokumentów urzędowych, a także do protokołów lub stenogramów, z zastrzeżeniem § 90a ust. 7 Statutu Województwa;
 5. zapewnienie miejsca dla publiczności na posiedzeniach Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego komisji;
 6. transmisję lub odtworzenie materiałów audiowizualnych - teleinformatycznych, dokumentujących przebieg obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Zapytania i uwagi związane z udostępnianiem informacji publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego można zgłaszać drogą:
 1. telefoniczną pod numer: 56 62-18-551;
 2. korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń; 
 3. faxem: 56 62-18-300;
 4. elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
5. W przypadku, gdy udostępnienie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem ich udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty odpowiadającej tym kosztom.
 
6. Opłatę, o której mowa w ust. 5, wnioskodawca wnosi na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzony przez PKO BP S.A. II Odział w Toruniu, o numerze:

12 1020 5011 0000 9702 0201 8794

Wyłączenie jawności informacji publicznej z mocy prawa, dostępnych w Urzędzie Marszałkowskim:
 • informacje uznane za niejawne, stanowiące tajemnicę państwową i służbową zgodnie z art. 2 pkt 1 i 2 i art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy i ust. 2 pkt. 1 i 2 z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196 poz. 1631 z późn. zm.),
 • informacje stanowiące tajemnicę interesów stron w postępowaniu administracyjnym (miejsce zamieszkania, miejsce położenia nieruchomości) stronom nieuprawnionym, osobom nie będącym stronami w postępowaniu administracyjnym - art. 74 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • informacje stanowiące tajemnicę statystyczną - dane indywidualne i dane osobowe – art. 10 i 12 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),
 • informacje stanowiące tajemnicę radcowską – informacje uzyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej – art. 3 i 27 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65) ,
 • informacje stanowiące ochronę życia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych:
 • art. 45 ust. 2, 47, 49 i 51 Konstytucji R.P,
 • art. 23 Kodeksu cywilnego,
 • art. 27 d ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) dane dotyczące adresu zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości składających oświadczenia majątkowe,
 • informacje stanowiące dane osobowe – art. 27 i 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Do pobrania:
 
 
Link:
http://www.bip.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za informację: Emilia Paprocka
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 17 maja 2012 )