Wykaz
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
piątek, 08 listopada 2013
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas określony, położonej w obrębie Latkowo, gmina Inowrocław, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 37/39 o powierzchni 0,2950 ha, KW nr BY1I/00013917/9.
Za datę wywieszenia wykazu przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego wywieszeniu, tj. 8 listopada 2013 r.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 8.11.2013
Osoba odpowiedzialna za informację: Sylwia Szczęśniak