OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 31 lipca 2014
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostały przeprowadzone w terminie określonym Zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 29/2014 z dnia 31 lipca 2014r.
Organizator rozpatrzył opinie nadesłane w trakcie okresu konsultacji, wnioski z nadesłanych opinii uznane przez organizatora za zasadne zostały ujęte w skorygowanej wersji projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Projekt planu wraz z informacją z konsultacji  dostępne są jako załączniki do Zarządzenia Marszałka  nr 38/2014 Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2014 r. Osoby, które nadesłały opinie z uwagi na ochronę danych osobowych mogą zgłaszać się indywidualnie odnośnie szczegółów odpowiedzi na złożone przez nich opinie bezpośrednio do Departamentu Transportu Publicznego i Inwestycji Transportowych.

 
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych PROJEKTU „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
 
Plan transportowy ma określić m.in.: linie (sieć) komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy o charakterze użyteczności publicznej, zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego, określić źródła i formy jego finansowania, dostęp podróżnych do infrastruktury technicznej, planowany sposób organizowania systemu informacji pasażerskiej oraz planowane kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
[Podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 684)].
        
1. PROJEKT „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” wraz z Formularzem konsultacji dostępny  jest na stronie bip.kujawsko-pomorskie.pl  (w zakładce BIP, w dziale infrastruktura) oraz jest wyłożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
przy Placu Teatralnym 2, w pokoju nr 261, tel. 56 62 18 277.
 
Pisemne (podpisane) opinie, uwagi, propozycje  dotyczące dokumentu  należy zgłaszać na Formularzu konsultacji i składać  drogą:
a) pocztową - na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
(z dopiskiem: Departament  Transportu  Publicznego i Inwestycji Transportowych – konsultacje projektu planu transportowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
b) osobiście - poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza uwag w punkcie informacyjnym urzędu (adres jak wskazany wyżej – parter budynku urzędu).
c) e-mailową - na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ( w tytule e-maila proszę podać: konsultacje projektu planu transportowego Województwa (WK-P))

2. Termin składania opinii i uwag:
a)  konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 1 sierpnia do 21 sierpnia 2014r.
b) nieprzedstawienie opinii w przewidzianym na konsultacje terminie  oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia (opinie niepodpisane oraz przedstawione po wskazanym terminie nie będą uwzględnione co oznacza, że formularz konsultacji należy dostarczyć najpóźniej do ostatniego dnia konsultacji),
c) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (przy współudziale Wykonawcy dokumentu) - wnioski uznane za zasadne zostaną ujęte w ostatecznej wersji dokumentu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
d) wersja dokumentu skorygowana w rezultacie konsultacji społecznych zostanie  przedłożona przez Zarząd Województwa na posiedzeniu Sejmiku Województwa w celu jej przyjęcia w formie uchwały.
Uchwalony dokument  „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” będzie źródłem prawa miejscowego i będzie dostępny na stronie internetowej bip.kujawsko-pomorskie.pl  (w zakładce BIP).


Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach projektu dokumentu.
                            
                                                                                    Piotr Całbecki
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 31.07.2014
Osoba odpowiedzialna za informację: Wiktor Plesiński
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 30 października 2014 )